Κερατίτιδα THYGESON

Η επιφανειακή στικτή Κερατίτιδα του Thygeson είναι μια χρόνια, υποτροπιάζουσα Κερατίτιδα. Η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Παρουσιάζεται συχνά με κεντρικές ή παράκεντρες ενδο-επιθηλιακές θολερότητες, ελάχιστα υπεγερμένες, με μερικές από τις βλάβες να κατακρατούν χρωστική φλουορεσείνη. Συνήθως είναι αμφοτερόπλευρη και υποτροπιάζουσα με μέτρια υπεραιμία επιπεφυκότα.

Οι βλάβες ανταποκρίνονται καλά στην χορήγηση τοπικά κορτιζόνης. Τυπικά η επούλωση επέρχεται χωρίς να παραμένουν ουλές στις θέσεις των θολεροτήτων. Τα στεροειδή πρέπει να χρησιμοποιούνται για μικρό χρονικό διάστημα.