Πανραγοειδίτιδα

Στην Πανραγοειδίτιδα η πρωτοπαθής θέση της φλεγμονής εντοπίζεται στο υδατοειδές υγρό στην υαλοειδική κοιλότητα στον Αμφιβληστροειδή ή/και στον Χοριοειδή δηλαδή η φλεγμονή εντοπίζεται σε όλο τον οφθαλμό στο πρόσθιο και στο οπίσθιο ημιμόριο.Η Πανραγοειδίτιδα εμφανίζεται στο 16% των ασθενών με ραγοειδίτιδα. Το ποσοστό αυτό έρχεται σε συμφωνία με την συχνότητα που σύμφωνα με δημοσιευμένες σειρές κυμαίνεται από 15-25% των ασθενών με ραγοειδίτιδα. Η Πανραγοειδίτιδα μπορεί να είναι ιδιοπαθής (22%) ή μπορεί να προέρχεται από Νόσο Αδαμαντιάδη_Behcet (12%) καθώς και από άλλες λοιμώδεις και μη λοιμώδεις φλεγμονώδεις διεργασίες με τοπικές οφθαλμικές ή συστηματικές εκδηλώσεις.
Ο όρος Πανραγοειδίτιδα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εκείνους τους ασθενείς στους οποίους υπάρχει φλεγμονή και στα τρία οφθαλμικά τμήματα, αλλά να μην υπάρχει κυρίαρχη θέση της φλεγμονής σε κάποιο από αυτά.