Ραγοειδίτιδα

Ραγοειδίτιδα ορίζεται ως η φλεγμονή του ραγοειδούς χιτώνα του οφθαλμού, ο οποίος είναι ο αγγειακός χιτώνας και αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα και το χοριοειδή. Φλεγμονή αυτών των δομών συχνά συνοδεύεται με φλεγμονή και των γύρω δομών δηλαδή του κερατοειδούς, του σκληρού, του υαλοειδούς, του αμφιβληστροειδούς και του οπτικού νεύρου. Γι’ αυτό στην καθημερινή κλινική πράξη, η ραγοειδίτιδα αναφέρεται σαν φλεγμονή που περιλαμβάνει οποιαδήποτε ενδοφθάλμια δομή.
Με βάση την ανατομική θέση της πρωτεύουσας θέσης της φλεγμονής, η οντότητα ραγοειδίτιδα μπορεί να ταξινομηθεί ως: πρόσθια, διάμεση, οπίσθια ραγοειδίτιδα, καθώς και πανραγοειδίτιδα.