Στικτή έσω χοριοειδοπάθεια

ΣΤΙΚΤΗ ΕΣΩ ΧΟΡΙΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
PUNCTATE INNER CHOROIDOPATHY (PIC)

ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ: μέσος όρος 29 ετών

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ: Καμία επιπλοκή κατά την εμφάνιση της νόσου

Επίπτωση Χοριοειδικής Νεοαγγείωσης: 76,9%

Αμφοτερόπλευρη Όραση <4/10: Η όραση γενικά είναι καλύτερη από 4/10 με την εμφάνιση της νόσου

Υαλίτιδα: Απούσα

Βλάβες: Μικρότερες από αυτές της Πολυεστιακής Χοριοειδίτιδας και Πανραγοειδίτιδας

Φλουαοροαγγειογραφία: Πρώιμος υπερφθορισμός, και όψιμη κατακράτηση

Πορεία: Αυτοπεριοριζόμενο Κυστοειδές Οίδημα Ωχράς, σπάνια υποτροπές

Ανταπόκριση στην ανοσοτροποποιητική Θεραπεία: Η Ανοσοτροποποιητική Θεραπεία μπορεί να μειώση τις υποτροπές της νόσου και την επίπτωση της χοριοειδικής νεοαγγείωσης

ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ
ΜΑΣΕΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Χειρουργός Οφθαλμίατρος