Υπο-Ωχρική Αιμορραγία σε Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας

Η υπο-Ωχρική αιμοραγία μπορεί να εντοπίζεται υπό τον αμφιβληστροειδή ή μπορεί να εντοπίζεται υπό το Μελάγχρουν Επιθήλιο. Υπο-ωχρική αιμορραγία που δεν αντιμετωπίζεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της όρασης μέσω πολλαπλών μηχανισμών, όπως του οξειδωτικού στρες από την τοξικότητα του σιδήρου που περιλαμβάνεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια, της τάσης για δημιουργία ρωγμών στο Μελάγχρουν Επιθήλιο από την σύσπαση του ινώδους ιστού, καθώς και από την συσσώρευση μακροφάγων και ινωτικών παραγόντων. Σε μία μελέτη των Bopp και συνεργατών του βρήκαν ότι 12% των ασθενών με Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας θα εμφανίσουν υπό-Ωχρική αιμορραγία. Παράγοντες κινδύνου για αιμορραγία είναι η χρήση του αντιπηκτικού Βαρφαρίνη και αντι-αιμοπεταλιακών παραγόντων. Το κάπνισμα και η Υπέρταση δεν φαίνεται ότι ανήκουν στους παράγοντες κινδύνου. Δεν έχει βρεθεί καμία συσχέτιση με την τύπο της νεοαγγειακής μεμβράνης, ενώ μεγάλες αποκολλήσεις του Μελάγχρουν Επιθηλίου είναι παράγοντας κινδύνου σε μερικές μελέτες. Στο 9-22% των περιπτώσεων, ρήξη του Μελάγχρουν Επιθηλίου έχει ανευρεθεί μετά την απορόφηση της υπο-Ωχρικής αιμορραγίας.

Εκτός από την παρακολούθηση της πορείας της αιμορραγίας, η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει την ενδουαλοειδική χορήγηση anti-VEGF παραγόντων μόνο, χορήγηση ενδουαλοειδικά anti-VEGF παράγοντα σε συνδυασμό με διασταλτικό αέριο 0,3cc του C3F8 με ή χωρίς χορήγηση ιστικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tPA) 50μg/0.05cc, ή βιτρεκτομή με υπαμφιβληστροειδική χορήγηση ιστικού ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tPA) 12.5μg/0.01cc μέχρι 0,3cc αν υπάρχει πολύ αίμα και στο τέλος ανταλλαγή αερίου. Η θεραπεία για να έχει καλύτερα αποτελέσματα, καλό θα είναι να γίνει μέσα σε 14 ημέρες από την διάγνωση.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει όφελος από την χορήγηση ενδουαλοειδικά anti-VEGF παράγοντα μόνο. Σε μία μελέτη των Rosenfeld και συνεργατών του με μονοθεραπεία με anti-VEGF σε 13 ασθενείς βρήκαν 60% βελτίωση της όρασης, 40% η όραση παρέμεινε σταθερή και σε κανένα ασθενή δεν χειροτέρεψε. Σε μία μελέτη των Shin και συνεργατών του από την Ασία, κατέληξαν ότι η μονοθεραπεία με anti-VEGF ενδείκνυται σε ασθενείς με μικρή υπό-Ωχρική αιμοραγία.

Ο υπάρχων αλγόριθμος για την αντιμετώπιση της Υπαμφιβληστοειδικής Αιμορραγίας είναι ο ακόλουθος: